No­ve­na tem­po­ra­da de ‘Dos hom­bres y me­dio’ a Neox

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

Els se­gui­dors de Dos hom­bres y me­dio te­nen una ci­ta amb la no­ve­na tem­po­ra­da de la sè­rie, ca­da di­marts, a les nits de comèdia de Neox. El pro­ta­go­nis­ta es­tel·lar de la no­va en­tre­ga se­rà Ash­ton Kutc­her, en el pa­per del mag­nat Wal­den Sch­midt. Des­prés de la mort de Char­lie Har­per –el per­so­nat­ge que in­ter­pre­ta­va Char­lie She­en–, el seu ger­mà Alan i el seu ne­bot Jake de­ci­dei­xen ven­dre’s la ca­sa i un dels in­teres­sats és l’Sch­midt, que, per afi­ni­tat amb l’Alan, de­ci­deix com­prar la man­sió i aco­llir-hi els an­tics in­qui­lins. A la no­va tem­po­ra­da, els es­pec­ta­dors po­dran veu­re en Wal­den in­ten­tant re­cu­pe­rar l’amor de la se­va ex, ai­xí com conèi­xer els plans de fu­tur d’en Jake des­prés de gra­du­ar-se. A.F.L.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.