‘Da Vin­ci’s De­mons’ s’es­tre­na­rà al­ho­ra a tot el món

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

FOX In­ter­na­ti­o­nal Chan­nels i BBC Worldwi­de han sig­nat un acord per a l’es­tre­na mun­di­al de la sè­rie de cai­re his­to­ri­co­fan­tàs­tic Da Vin­ci’s De­mons. La co­pro­duc­ció de la BBC i de la ca­de­na nord-ame­ri­ca­na Starz es va co­men­çar a en­re­gis­trar al ge­ner i es­ta­rà for­ma­da per vuit epi­so­dis. Amb Da­vid S. Goyer al càr­rec del guió, la sè­rie gi­ra al vol­tant de Le­o­nar­do Da Vin­ci i nar­ra els as­pec­tes menys cone­guts de la vi­da del ge­ni. Tal com pas­sa amb The Walking De­ad, FIC se­rà l’en­car­re­ga­da de dis­tri­buir Da Vin­ci’s De­mons fo­ra dels Es­tats Units i el Ca­na­dà, i es­ta­rà dis­po­ni­ble al co­men­ça­ment del 2013 als 200 ca­nals que té la cor­po­ra­ció en més de 120 pa­ï­sos de l’Amè­ri­ca Lla­ti­na, Eu­ro­pa i l’Àsia. A.F.L.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.