TV3 pla­ne­ja re­no­var els in­for­ma­tius

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

Enu­na­en­tre­vis­ta con­ce­di­da a l’Agèn­cia Ca­ta­la­na de Notícies (ACN), Eu­ge­ni Sa­llent va de­cla­rar que es­tà tre­ba­llant en la re­no­va­ció dels ser­veis in­for­ma­tius de Te­le­vi­sió de Catalunya. Una re­for­ma del mo­del ac­tu­al des d’un re­plan­te­ja­ment del fons i la for­ma que, tal com va in­for­mar el director de la te­le­vi­sió pú­bli­ca ca­ta­la­na, ac­tu­al­ment es tro­ba en una fa­se d’es­tu­di i que, per l’abast de la mo­di­fi­ca­ció, no en­tra­rà en fun­ci­o­na­ment fins al 2013. A la ma­tei­xa entrevista, Sa­llent tam­bé va con­fir­mar la con­ti­nu­ï­tat de la prò­xi­ma tem­po­ra­da d’Ari­ad­na Ol­tra i He­le­na Garcia Me­le­ro al cap­da­vant d’Els ma­tins, un dels pro­gra­mes in­síg­nia de la ca­sa, ai­xí com del ma­ga­zi­ne de tar­da Di­ven­dres, un es­pai del qual va de­cla­rar que té pos­si­bi­li­tats de con­ti­nu­ar crei­xent i con­so­li­dant-se. O.R.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.