Me­di­a­pro desem­bar­ca a Fran­ça amb Al Ja­ze­e­ra

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

A mit­jan 2012, Me­di­a­pro va ar­ri­bar a un acord amb Al Ja­ze­e­ra per en­car­re­gar-se, per mit­jà de la se­va fi­li­al Me­di­a­tec­nic, de la pro­duc­ció tèc­ni­ca del nou ca­nal de te­le­vi­sió de pa­ga­ment de­di­cat al fut­bol que el grup de co­mu­ni­ca­ció qa­ta­rià te­nia pre­vist cre­ar a Fran­ça. Una as­so­ci­a­ció amb què l’ens di­ri­git per Jau­me Rou­res no tan sols ob­tin­dria uns in­gres­sos de 20 mi­li­ons d’eu­ros, si­nó que li per­me­tria la in­cur­sió al mer­cat au­di­o­vi­su­al del pa­ís veí. Tres me­sos des­prés de sig­nar l’ali­an­ça, Me­di­a­pro ja ho té tot a punt per­què beIN Sport, tal com s’ha ba­te­jat el ca­nal, ini­ciï les emis­si­ons. Una ca­de­na que, per 11 eu­ros al mes, ofe­ri­rà als abo­nats vuit par­tits set­ma­nals de la Lli­ga fran­ce­sa, to­ta la Lli­ga es­pa­nyo­la i par­tits de les lli­gues ale­ma­nya i ita­li­a­na, a més de la Cham­pi­ons Le­a­gue i l’Eu­ro­pa Le­a­gue. O.R.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.