EN UN IN­FERN SO­BRE RO­DES

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

En opo­si­ció a la ma­jo­ria de wes­terns, Hell on Whe­els no es­tà am­bi­en­ta­da en un po­ble, si­nó en un dels cam­pa­ments iti­ne­rants que, en aque­lla èpo­ca, se­guien la cons­truc­ció del fer­ro­car­ril al llarg del pa­ís. Hi vi­vi­en els obrers que tre­ba­lla­ven a les vi­es, i di­ver­sos ne­go­cis d’en­tre­te­ni­ment i ta­ver­nes que s’hi ins­ta­lla­ven de ma­ne­ra im­pro­vi­sa­da al vol­tant. D’aquí el tí­tol de la fic­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.