El Se­nat au­to­rit­za la pri­va­tit­za­ció de les au­to­nò­mi­ques

Llum ver­da a la re­for­ma de la Llei ge­ne­ral de co­mu­ni­ca­ció

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

El di­me­cres 18 de ju­li­ol, el ple del Se­nat va apro­var una es­me­na a la re­for­ma de la Llei ge­ne­ral de co­mu­ni­ca­ció au­di­o­vi­su­al el prin­ci­pal punt d’in­terès de la qual és que, a par­tir d’ara, els go­verns au­to­nò­mics po­dran de­ci­dir si vo­len con­ti­nu­ar ges­ti­o­nant els ens de co­mu­ni­ca­ció o, per con­tra, en ce­dei­xen la di­rec­ció a em­pre­ses pri­va­des. Una re­vi­sió de la llei que va apro­var l’exe­cu­tiu an­te­ri­or el 2010 que tam­bé ad­ver­teix que, si s’op­ta pel man­te­ni­ment de la via pú­bli­ca, “no es per­me­tran dese­qui­li­bris en els pres­su­pos­tos”.

El PSOE ha cri­ti­cat la re­for­ma ad­duint, per mit­jà del se­na­dor An­drés Gil, que, en lloc de bus­car en­for­tir els mo­dels pú­blics d’ad­mi­nis­tra­ció de les te­le­vi­si­ons au­to­nò­mi­ques, no tan sols s’afa­vo­reix la ges­tió pri­va­da, si­nó que es bus­ca el par­ti­dis­me amb la con­trac­ta­ció dels ser­veis in­for­ma­tius a em­pre­ses afins. Afe­gint que la re­for­ma té un pro­pò­sit ocult, que és “el con­trol dels in­for­ma­tius”. Una acu­sa­ció de la qual el PP s’ha de­fen­sat ar­gu­men­tant, per mit­jà del se­na­dor Alejandro Muñoz-Alon­so, que el nou pla en lloc de li­mi­tar les com­pe­tèn­ci­es dels go­verns au­to­nò­mics les am­plia, ja que ca­das­cun po­drà tri­ar quin mo­del vol per a la se­va te­le­vi­sió, i con­vi­dant el par­tit so­ci­a­lis­ta a “no in­ten­tar veu­re fan­tas­mes on no n’hi ha”.

Fins ara, Ma­drid, Va­lèn­cia i Cas­te­lla-la Man­xa han es­tat les pri­me­res co­mu­ni­tats au­tò­no­mes a mos­trar-se ober­ta­ment in­teres­sa­des a po­der con­trac­tar to­ta la ges­tió o la dels ser­veis in­for­ma­tius a grups de co­mu­ni­ca­ció pri­vats. Ori­ol Ro­drí­guez

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.