Aco­mi­a­den 1.295 per­so­nes a la rà­dio i a la te­le­vi­sió va­len­ci­a­na

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

En una de les re­so­lu­ci­ons més dràs­ti­ques que s’han pres en el món de la co­mu­ni­ca­ció, al nos­tre pa­ís, el di­me­cres 18 de ju­li­ol, el ple del Con­sell d’Ad­mi­nis­tra­ció de Ra­di­o­te­le­vi­sió Va­len­ci­a­na ( RTVV) va do­nar llum ver­da a un ERO que dei­xa­rà sen­se fei­na un to­tal de 1.295 tre­ba­lla­dors, co­sa que re­pre­sen­ta l’aco­mi­a­da­ment del 76% d’un or­ga­ni­gra­ma que fins ara for­ma­ven 1.695 ope­ra­ris. La te­le­vi­sió pú­bli­ca del Pa­ís Va­len­cià té, ac­tu­al­ment, tres ca­nals: Ca­nal 9, Nou 2 i la ca­de­na de­di­ca­da ín­te­gra­ment a la in­for­ma­ció Nou 24. Quan s’apli­quin les no­ves me­su­res, tan sols con­ser­va­ran la fei­na uns 400 pro­fes­si­o­nals, co­sa que tam­bé su­po­sa­rà la des­a­pa­ri­ció de Nou 2 o Nou 24, i s’in­cor­po­ra­rà a la programació de Ca­nal 9 el ca­nal que es man­tin­gui ope­ra­tiu. El go­vern va­len­cià i el con­sell de RTVV jus­ti­fi­quen la de­ci­sió per l’es­tal­vi d’una es­truc­tu­ra, se­gons ells, “im­pos­si­ble de man­te­nir en la si­tu­a­ció eco­nò­mi­ca ac­tu­al”. Un ar­gu­ment que els sin­di­cats han re­ba­tut ad­duint al “sa­queig i la mala ges­tió dels di­rec­tius”. O. R.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.