NI POR­NO­GRA­FIA NI VI­O­LÈN­CIA EN OBERT

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

A la ma­tei­xa ses­sió del ple del Se­nat en què es va au­to­rit­zar la pri­va­tit­za­ció de les te­le­vi­si­ons au­to­nò­mi­ques, a pro­pos­ta del PSOE i acor­da­da per tots els par­tits, des­prés que es re­ti­rés, uns di­es abans, al Con­grés, es va in­cor­po­rar al text de la Llei Au­di­o­vi­su­al la pro­hi­bi­ció ex­pres­sa d’eme­tre en obert por­no­gra­fia i vi­o­lèn­cia gra­tu­ï­ta. Es trac­ta de l’ar­ti­cle 7.2 de la Llei Au­di­o­vi­su­al.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.