Tots dar­re­re ‘Mad Men’

Es des­ve­la la llis­ta de no­mi­nats als Emmy 2012

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

Mad Men ha gua­nyat qua­tre ve­ga­des con­se­cu­ti­ves el premi a la mi­llor sè­rie dra­mà­ti­ca, el mà­xim guar­dó dels Emmy. Tan­tes ve­ga­des com s’hi ha pre­sen­tat. Amb tot, una cin­que­na vic­tò­ria sem­bla im­pro­ba­ble, si es fa un cop d’ull a la llis­ta de no­mi­nats de l’edi­ció 2012: la com­pe­tèn­cia, aquest any, és al­tís­si­ma i la fic­ció dels pu­bli­ci­ta­ris es juga el premi con­tra la bri­llant Bre­aking Bad, el fe­no­men Ju­e­go de tro­nos, la ma­fi­o­sa Bo­ardwalk Em­pi­re, la bri­tà­ni­ca Down­ton Ab­bey i la vi­brant Ho­me­land, pro­ba­ble­ment, la més ben po­si­ci­o­na­da per pro­ta­go­nit­zar el can­vi de ci­cle. Des­prés de tot, la fic­ció de FOX ja va vèn­cer Mad Men als úl­tims Glo­bus d’Or. Per als ac­tors, la com­pe­ti­ció no es­tà tan dis­pu­ta­da. Bryan Crans­ton ( Bre­aking Bad) i Clai­re Da­nes ( Ho­me­land) són els fa­vo­rits en les ca­te­go­ri­es res­pec­ti­ves. En qües­tió de se­cun­da­ris, la co­sa es­tà que bu­fa. Pe­ter Dink­la­ge po­dria re­pe­tir pel pa­per de Ty­ri­on a Ju­e­go de tro­nos, en la ca­te­go­ria mas­cu­li­na, però Aa­ron Paul tam­bé vol un al­tre guar­dó pel seu tre­ball a Bre­aking Bad, i tam­bé ens po­dria sor­pren­dre Bren­dan Coy­le, en Bates a Down­ton Ab­bey. Pas­sa el ma­teix en la ca­te­go­ria fe­me­ni­na, amb Maggie Smith dis­pu­tant-se el premi amb du­es fa­vo­ri­tes del pú­blic com Arc­hie Pan­ja­bi ( The Go­od Wi­fe) i Ch­ris­ti­na Hen­dricks ( Mad Men), en­tre d’al­tres.

En el ter­reny de la comèdia, po­dria ser l’any de l’hu­mor del ca­ble, tra­di­ci­o­nal­ment, el gran per­de­dor d’aques­tes con­te­ses (al con­tra­ri del que pas­sa amb el dra­ma). El mes­tre Larry Da­vid, que ha tor­nat aquest any a la te­le­vi­sió, des­prés d’un temps de des­cans, té molts nú­me­ros per en­dur-se el premi a la mi­llor comèdia per Curb Your Ent­hu­si­asm; Lo­uis CK és el candidat prin­ci­pal al mi­llor ac­tor, i Le­na Dun­ham a la mi­llor ac­triu. Per a les networks que­den els pre­mis al mi­llor se­cun­da­ri, en els quals Mo­dern Fa­mily hau­ria de ser la ven­ce­do­ra, si te­nim en comp­te el nom­bre de no­mi­nats que té. En l’apar­tat de­di­cat a les mi­ni­sè­ri­es i les TV mo­vi­es, Ame­ri­can Hor­ror Story com­pe­teix, en un en­cre­ua­ment una mi­ca es­trany, amb Hat­fi­elds & McCoys, Ga­me Chan­ge, He­mingway & Gell­horn i les bri­tà­ni­ques Lut­her i Sher­lock, que s’han aco­llit a aques­ta ca­te­go­ria per en­trar en com­pe­ti­ció. To­ni de la Tor­re

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.