‘Ho­me­land’, el thriller es­ti­uenc de FOX Cri­me

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV - T.T.

A par­tir del di­jous 2 d’agost, FOX Cri­me eme­trà, di­à­ri­a­ment i en ho­ra­ri de la­te-night, la pri­me­ra tem­po­ra­da de

Ho­me­land, un dels èxits te­le­vi­sius més grans del 2011. Pro­ta­go­nit­zat per Clai­re Da­nes i Da­mi­an Lewis, el thriller és una adap­ta­ció fe­ta per Howard Gor­don i Alex Gan­sa de la sè­rie is­ra­e­li­a­na Ha­tu­fim, i es­tà for­mat per dot­ze epi­so­dis, en què as­sis­tim a la fei­na de l’agent de la CIA Car­rie Mat­hi­son, una do­na con­ven­çu­da que el ma­ri­ne Nic­ho­las Brody, ex­pre­so­ner de guer­ra d’Al-Qa­e­da, tre­ba­lla per a l’or­ga­nit­za­ció ji­ha­dis­ta i és una ame­na­ça per a la se­gu­re­tat na­ci­o­nal. La res­ta del re­par­ti­ment d’aques­ta ala­ba­da pro­duc­ció el for­men Mo­re­na Bac­ca­rin, Mandy Pa­tinkin i Da­vid Ha­rewo­od, en­tre d’al­tres. La sè­rie de Show­ti­me, que es­tre­na­rà la segona tem­po­ra­da el 30 de se­tem­bre, ha es­tat no­mi­na­da, re­cent­ment, a tres pre­mis Emmy, a la mi­llor pro­duc­ció, ac­tor i ac­triu, i ja té dos Glo­bus d’Or, a la mi­llor sè­rie dra­mà­ti­ca i a la mi­llor ac­triu.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.