No­ves apos­tes per l’hu­mor, a La Sex­ta

El di­rec­tor d’an­te­na de la ca­de­na, Ma­rio Ló­pez, ens ex­pli­ca en què con­sis­teix aques­ta allau d’es­tre­nes

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV - Nú­ria Mo­re­ras

Els prò­xims tres di­es, La Sex­ta es­tre­na­rà tres nous es­pais des­ti­nats a en­gran­dir l’apos­ta per l’en­tre­te­ni­ment de la ca­de­na. Es trac­ta de pro­duc­ci­ons prò­pi­es en­car­re­ga­des a tres em­pre­ses di­fe­rents. De la pri­me­ra es­tre­na (avui, a les 15.30 h; emis­sió els caps de set­ma­na) és res­pon­sa­ble Al­gu­na Pre­gun­ta, po­pu­lar, a Ca­ta­lu­nya, per­què fa el xou sa­tí­ric APM?. Per a la ca­de­na de Gru­po An­te­na 3, pro­po­sa Top Tren­ding Te­le, que, se­gu­ra­ment, es do­na­rà a conèi­xer més per les si­gles ( TTT). El pro­gra­ma re­co­pi­la­rà els mi­llors tuits i mo­ments te­le­vi­sius de la set­ma­na, en una sè­rie de rànquings, “com el top cai­gu­des, top em­bar­bus­sa­ments, top frikis, top gua­pos, etc.”, ens de­ta­lla Ma­rio Ló­pez, di­rec­tor d’An­te­na de La Sex­ta. Aquest es­pai sen­se pre­sen­ta­dor tin­drà mit­ja ho­ra de du­ra­da i, “mal­grat que la idea és que es­ti­guem no­més dos di­es en pan­ta­lla, vol­drem es­tar vius to­ta la set­ma­na, per mit­jà de les xar­xes so­ci­als. Els es­pec­ta­dors fins i tot ens po­den en­vi­ar ví­de­os, en­ca­ra que no els ha­gin fet ells, per in­cor­po­rar-los a la se­lec­ció. I l’au­di­èn­cia hi po­drà par­ti­ci­par de ma­ne­ra ac­ti­va, tam­bé, vo­tant pels seus ví­de­os pre­fe­rits”, con­ti­nua Ló­pez.

Des­prés s’eme­trà El in­ter­me­dio: In­ter­na­ti­o­nal Edi­ti­on, que, a di­fe­rèn­cia del pro­gra­ma ori­gi­nal, pre­sen­tat ca­da dia per la pa­re­lla for­ma­da per El Gran Wayo­ming i San­dra Sa­ba­tés, es­ta­rà con­du­ït per Dani Ma­teo en so­li­ta­ri i ana­lit­za­rà l’ac­tu­a­li­tat in­ter­na­ci­o­nal. “L’epi­cen­tre el for­ma­ran les no­tí­ci­es fo­ra­nes, que, al pla­tó, ani­ran pre­sen­tant di­ver­sos col·la­bo­ra­dors, com a cor­res­pon­sals de ca­da con­ti­nent. Por­ta­ran no­tí­ci­es de fo­ra i les re­la­ci­o­na­ran amb co­ses que ens pas­sen aquí”. Con­ti­nua el di­rec­tiu, i ens acla­reix: “Però, en qual­se­vol cas, sen­se aques­ta càr­re­ga po­lí­ti­ca que té l’emis­sió la­bo­ra­ble. Pen­sem que el cap de set­ma­na és un ter­reny una mi­ca més re­la­ci­o­nat amb l’eva­sió, i per ai­xò vo­lem te­nir un hu­mor sen­zill i que es dis­tan­ciï del for­mat ori­gi­nal, que tan bons re­sul­tats es­tà do­nant”. Ló­pez tam­bé ens con­fir­ma que Ma­teo po­drà com­pa­gi­nar l’edi­ció di­à­ria amb la del cap de set­ma­na. SO­TA L’EM­PEN­TA DE XI­FRES RÈ­CORD? El in­ter­me­dio es­tà as­so­lint molt bo­nes xi­fres d’au­di­èn­cia, lli­ga­des amb es­càn­dols di­ver­sos de l’ac­tu­a­li­tat na­ci­o­nal. Úl­ti­ma­ment, as­sump­tes com els pa­pers de Bár­ce­nas es­tan por­tant rè­cords al pro­gra­ma. Ai­xí que ens in­tri­ga si és al fil d’aquest èxit que s’han pro­po­sat en­gran­dir l’uni­vers d’El in­ter­me­dio, en­ca­ra que el di­rec­tor d’An­te-

na de La Sex­ta ens acla­reix que no. “Fe­ia temps que pen­sà­vem en el pro­jec­te, com a mí­nim qua­tre me­sos, i a Glo­bo­me­dia tre­ba­llen en el pro­gra­ma des de fa més de 14 set­ma­nes”.

D’al­tra ban­da, la ter­ce­ra no­ve­tat de La Sex­ta és Así nos va, que s’eme­trà de di­lluns a divendres, des del 18 de fe­brer, a par­tir de les 15.30 o les 15.45 h, apro­xi­ma­da­ment, i tin­drà una du­ra­da de prop d’una ho­ra. Aquest pro­gra­ma el pro­du­eix 7 y Ac­ci­ón, que a la car­te­ra té tí­tols com El hormiguero o Guer­ra de se­sos. Els pre­sen­ta­dors són dos ha­bi­tu­als de les so­bre­tau­les, amb Ton­te­rí­as las jus­tas (Cu­a­tro) i Otra

Mo­vi­da (Ne­ox), Flo­ren­ti­no Fernández i An­na Si­mon. Al nou pro­gra­ma, “es fa­rà crí­ti­ca d’in­for­ma­tius, hi hau­rà re­por­tat­ges d’hu­mor, imat­ges ma­ni­pu­la­des, imi­ta­ci­ons... I tam­bé hi in­clou­rem sec­ci­ons fi­xes, com la que mos­tra­rà com ens ve­uen des de l’es­tran­ger, als es­pa­nyols, unes clas­ses de xi­nès, a l’es­pai ti­tu­lat El chi­no es

el nu­e­vo in­glés, i la sec­ció que ca­pi­ta­ne­ja­rà Ser­gi Mas, que fa­rà zà­ping d’imat­ges te­le­vi­si­ves”, con­ti­nua Ló­pez.

El pla­tó d’aquest es­pai di­a­ri que des­gra­na­rà les no­tí­ci­es des d’un punt de vis­ta sa­tí­ric “re­pro­du­eix la cri­si. Al co­men­ça­ment, el pla­tó és de car­tró i evo­lu­ci­o­na­rà en fun­ció de si l’eco­no­mia mi­llo­ra o em­pit­jo­ra. Ai­xí que, si la si­tu­a­ció es po­sa més pre­cà­ria, en­ca­ra fa­rem més pau­pèr­rim el pla­tó; per con­tra, si re­pun­ta, ens per­me­trem certs lu­xes”, pros­se­gueix el jo­ve di­rec­tiu de la ca­de­na. Tam­bé des­ta­ca la par­ti­ci­pa­ció co­ral de di­ver­sos col·la­bo­ra­dors, com l’ac­triu i re­por­te­ra Adri­a­na Abe­nia, la in­tèr­pret Marta Márquez, l’ex­fut­bo­lis­ta i cò­mic Ne­ne, la hu­mo­ris­ta Eva Ca­be­za i l’es­men­tat pe­ri­o­dis­ta Ser­gi Mas ( Po­lò­nia, TV3).

Flo i Si­mon pre­sen­ta­ran ‘Así nos va’.

La Sex­ta De dl. a dv., 15.30 h

La Sex­ta Ds.- dg., 16 h Ma­teo fa­rà ‘El in­ter­me­dio: In­ter­na­ti­o­nal Edi­ti­on’.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.