EL CURT DE MAG­GIE SIMP­SON S’ES­TRE­NA A AN­TE­NA 3 I FOX

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

Mag­gie Simp­son té una ci­ta im­por­tant amb els Os­car d’en­guany, on com­pe­ti­rà amb la se­va pe­ti­ta obra, El día más lar­go de Mag­gie, per gua­nyar el guar­dó en la ca­te­go­ria de mi­llor curt­me­trat­ge d’ani­ma­ció. La més si­len­ci­o­sa de la fa­mí­lia gro­ga se­rà, ai­xí, la pri­me­ra a pas­se­jar-se per la ca­ti­fa ver­me­lla dels pre­mis més im­por­tants de la in­dús­tria ci­ne­ma­to­grà­fi­ca, el 24 de fe­brer. Per ce­le­brar-ho, An­te­na 3 i FOX Es­paña es­tre­nen el curt­me­trat­ge de­mà, a les 14.30 i les 16 h, res­pec­ti­va­ment (amb re­e­mis­sió a Ne­ox a les 22 h). Una opor­tu­ni­tat per veu­re l’aven­tu­ra de la Mag­gie a la guar­de­ria, on la can­vi­a­ran de clas­se per er­ror, ini­ci­ant, ai­xí, una sè­rie de si­tu­a­ci­ons di­ver­ti­des. Ori­gi­nal­ment, el curt­me­trat­ge es va pro­jec­tar en 3D als ci­ne­mes, com a pre­lu­di de la pel·lí­cu­la Ice Age 4. T.T.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.