QUÈ APOR­TEN LES NO­VES IN­COR­PO­RA­CI­ONS

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

“En aques­ta fran­ja de so­bre­tau­la, es­tà­vem eme­tent re­pe­ti­ci­ons de sè­ri­es, tant en di­es la­bo­ra­bles com els caps de set­ma­na, amb unes da­des que es po­di­en mi­llo­rar. Pen­sem que fent pro­duc­ció prò­pia amb en­tre­te­ni­ment i, en con­cret, amb el gè­ne­re de l’hu­mor, re­fe­ren­ci­em i cons­tru­ïm una mi­que­ta més la ca­de­na”, ex­pli­ca Ló­pez. Una ma­tei­xa idea aglu­ti­na els tres es­pais, aga­far dis­tàn­cia de la in­for­ma­ció i iro­nit­zar, ser mor­daç. “En aques­ta fran­ja ho­rà­ria, les ge­ne­ra­lis­tes es­tan amb fic­ció [ci­ne o sè­ri­es], i pen­sem que amb aques­tes no­ves pro­pos­tes hu­mo­rís­ti­ques ens com­ple­men­tem a l’ofer­ta do­mi­nant”, postil·la el res­pon­sa­ble de La Sex­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.