TCM Au­tor de­di­ca un ci­cle al ci­ne­as­ta Je­an-Luc Go­dard

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

Je­an-Luc Go­dard és un dels mem­bres més il·lus­tres de la nou­ve­lle va­gue, crí­tic amb els va­lors de la bur­ge­sia i po­è­tic amb el mun­tat­ge dels films. Aquest diu­men­ge, els es­pec­ta­dors de TCM Au­tor es po­dran en­din­sar en el ci­ne d’aquest pres­ti­gi­ós di­rec­tor fran­co­su­ís i com­pro­var-ne l’evo­lu­ció ar­tís­ti­ca mi­rant una pro­gra­ma­ció es­pe­ci­al, des de les 16.30 h, en què es reu­nei­xen al­guns dels seus llarg­me­trat­ges més sig­ni­fi­ca­tius, com Vi­vir su vi­da (1962), Alp­ha­vi­lle (1965), Ban­da apar­te (1964) o Elo­gio del amor (2001) i Nu­es­tra mú­si­ca (2004), du­es de les se­ves pel·lí­cu­les més re­cents, en què re­fle­xi­o­na so­bre la cre­a­ció ci­ne­ma­to­grà­fi­ca i la vi­o­lèn­cia. Go­dard és el di­rec­tor - au­tor per ex­cel·lèn­cia, un ci­ne­as­ta ve­te­rà ve­ne­rat per una le­gió d’in­con­di­ci­o­nals des del seu de­but dar­re­re la cà­me­ra, el 1960, amb Al fi­nal de l’es­ca­pa­da. L’ar­tis­ta no ha dei­xat nin­gú in­di­fe­rent, amb un ci­ne ca­da cop més ra­di­cal, ar­ris­cat i es­ti­mu­lant, en què la imat­ge i la se­va sim­bo­lo­gia so­ci­al i po­lí­ti­ca són pri­mor­di­als, men­tre que la nar­ra­ció tra­di­ci­o­nal des­a­pa­reix o és me­ra­ment se­cun­dà­ria.

El ci­ne­as­ta en­gran­deix el nom de re­a­lit­za­dors oc­to­ge­na­ris en ac­tiu (com Ro­man Po­lanski, Er­man­no Ol­mi i Mi­los For­man), ja que, aquest any ma­teix, pro­du­eix i di­ri­geix el dra­ma Adi­eu au lan­ga­ge.

TCM Au­tor Diu­men­ge, 16.30 h

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.