ELS INI­CIS DE LA CAR­RE­RA

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

Els ini­cis d’Évo­le al món te­le­vi­siu van ser dar­re­re la pan­ta­lla, com a guio­nis­ta de pro­gra­mes d’An­dreu Bu­e­na­fu­en­te, Ser­gi Mas i To­ni So­ler, en­tre d’al­tres. Al da­vant, va po­pu­la­rit­zar el per­so­nat­ge d’El Fo­llo­ne­ro. I, he­re­tant aquell ca­ràc­ter desen­fa­dat i franc, es de­fi­neix a l’es­pai de re­por­tat­ges Sal­va­dos. Aques­ta set­ma­na, a l’en­tre­ga clàs­si­ca del pro­gra­ma (21.30 h), s’abor­da­rà el can­vi en les po­lí­ti­ques mi­gra­tò­ri­es i l’anò­ma­la si­tu­a­ció ac­tu­al que, a Es­pa­nya, hi ha­gi més emi­grats que no pas es­tran­gers.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.