EL CA­NAL 33 OBRE LA TEM­PO­RA­DA TE­A­TRAL

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

Mo­nò­legs, mu­si­cals i pe­ces te­a­trals clàs­si­ques sal­ten de l’es­ce­na­ri per ai­xe­car el te­ló a la pe­ti­ta pan­ta­lla. Ho fa­ran els diu­men­ges (22.45 h) al 33, amb mun­tat­ges com Cop de rock, de Da­goll Da­gom, o Mamá, qu­ie­ro ser fa­mo­so, de La Cu­ba­na. Obre el ci­cle te­a­tral Els pri­mers 100 anys de l’Ins­ti­tut del Te­a­tre, un do­cu­men­tal que com­me­mo­ra el se­gle d’his­tò­ria d’aques­ta es­co­la.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.