Neil Caf­frey s’en­fron­ta amb el seu pa­re

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

La­drón de guan­te blan­co va dei­xar els es­pec­ta­dors amb una re­ve­la­ció bom­ba, a l’úl­tim epi­so­di: en Sam, en re­a­li­tat, era el pa­re d’en Neil, el ma­teix que va des­a­pa­rèi­xer de la se­va vi­da quan era un nen. Un cliff­han­ger amb què la sè­rie va atu­rar la quar­ta tem­po­ra­da, dei­xant l’au­di­èn­cia en es­tat de xoc i pen­dent que es re­pren­gués l’emis­sió de la fic­ció, que, als Es­tats Units, ha es­tat qua­tre me­sos pa­ra­da (els ma­tei­xos que ha ha­gut de des­can­sar l’emis­sió de la sè­rie al nos­tre pa­ís). La pau­sa res­po­nia a una es­tra­tè­gia del ca­nal USA Network, un ca­nal es­pe­ci­al­ment fort, els me­sos d’es­tiu, per do­nar em­pen­ta als al­tres dos ci­cles d’es­tre­na nord-ame­ri­cans (la fall sc­he­du­le, a la tar­dor, i la mid se­a­son, a co­men­ça­ment d’any), per com­pe­tir amb els grans.

És lò­gic que ha­gi tri­at La­drón de guan­te blan­co com la pri­me­ra sè­rie per fer aques­ta tran­si­ció, per­què és una de les fic­ci­ons amb més èxit del ca­nal. Dei­xar d’eme­tre-la a l’es­tiu per pas­sar-la a la mid se­a­son en­via un mis­sat­ge clar a la res­ta de grans ca­nals: ja no vol evi­tar la com­pe­tèn­cia d’al­tres sè­ri­es, si­nó que la vol bus­car. Però, de mo­ment, l’es­tra­tè­gia no li ha sor­tit bé, per­què els epi­so­dis eme­sos a l’es­tiu te­ni­en una mit­ja­na de 3,6 mi­li­ons d’es­pec­ta­dors, men­tre que els tres que s’han emès ara n’han ob­tin­gut 2,7, 2,6 i 2,2 mi­li­ons. No no­més són xi­fres més bai­xes, si­nó que mos­tren una ten­dèn­cia en des­cens, ai­xí que no es pot des­car­tar que, la tem­po­ra­da vi­nent, la cin­que­na, la sè­rie tor­ni a l’emis­sió es­ti­uen­ca.

Ara per ara, el que és se­gur és que el re­torn de La­drón de guan­te blan­co, als Es­tats Units, per­met a FOX Cri­me re­pren­dre l’emis­sió de la quar­ta tem­po­ra­da al nos­tre pa­ís. T.T.

En Caf­frey, sor­près per la no­tí­cia que en Phelps en re­a­li­tat és el seu pa­re.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.