La sor­pre­sa d’‘uto­pia’

La sè­rie bri­tà­ni­ca es con­ver­teix en la mi­llor es­tre­na

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

Hi ha es­tre­nes es­pe­ra­des, com la de Hou­se of Cards, i n’hi ha que ocor­ren sen­se que nin­gú no se n’ado­ni, com la d’Uto­pia. I, si bé hi sol ha­ver mo­tius de pes per­què una sè­rie s’an­ti­ci­pi du­rant me­sos, tam­bé pas­sa que una que es­tà des­ti­na­da a pas­sar des­a­per­ce­bu­da es con­ver­tei­xi en la mi­llor es­tre­na des de fe­ia me­sos. És el que ha pas­sat amb aques­ta pe­ti­ta fic­ció bri­tà­ni­ca de Chan­nel 4. Al re­par­ti­ment no té noms atrac­tius com el de Ke­vin Spa­cey, però ha re­sul­tat ser la sè­rie més in­no­va­do­ra, transgressora i cre­a­ti­va d’aquest any que aca­bem de co­men­çar. Es­tre­na­da sen­se grans cam­pa­nyes pro­mo­ci­o­nals, s’ha con­ver­tit en la fic­ció del mo­ment, grà­ci­es al bo­ca-ore­lla. COM­PA­RA­DA AMB TA­RAN­TI­NO I és que, amb Uto­pia, el guio­nis­ta Den­nis Kelly s’ha tret de la mà­ni­ga un uni­vers molt pe­cu­li­ar, mar­cat per una es­tè­ti­ca de co­lors llu­ents i per la pre­sèn­cia in­qui­e­tant d’un psi­cò­pa­ta equi­pat amb una bos­sa gro­ga que con­té to­tes les ei­nes que li ca­len per tor­tu­rar el per­so­nal. No­més vol con­tes­tar una pre­gun­ta: on és Jes­si­ca Hy­de? Ell en­ca­ra no ho sap, però el seu ob­jec­tiu no és Jes­si­ca Hy­de, si­nó un grup d’afi­ci­o­nats als cò­mics que han tin­gut la mala sort de tro­bar els ori­gi­nals no pu­bli­cats de la se­go­na part d’un cò­mic que es diu Uto­pia. Un cò­mic que, a més del psi­cò­pa­ta, fa temps que per­se­guei­xen mol­tes al­tres per­so­nes.

To­tes co­men­ça­ran a bus­car els des­a­for­tu­nats pro­ta­go­nis­tes d’una sè­rie que ha des­ta­cat per la capa­ci­tat de plas­mar amb gran be­lle­sa imat­ges vi­o­len­tes, fins al punt que s’ha com­pa­rat amb la fei­na de di­rec­tors com Qu­en­tin Ta­ran­ti­no. Hi ha més d’una es­ce­na no ap­ta per a es­tó­macs sen­si­bles, als sis epi­so­dis que for­men la pri­me­ra tem­po­ra­da, però tam­bé molt d’hu­mor ne­gre i una ban­da so­no­ra im­pe­ca­ble, que po­sa rit­me a la car­re­ra cons­pi­ra­do­ra del guió, que desen­vo­lu­pa múl­ti­ples tra­mes que, apa­rent­ment, no te­nen res a veu­re en­tre elles (un po­lí­tic que és in­fi­del, una va­cu­na, un nen es­gar­ri­at, etc.), però que aca­ben enllaçades amb mes­trat­ge. To­ni de la Tor­re

L’hu­mor ne­gre, la vi­o­lèn­cia i la ban­da so­no­ra des­ta­quen en

aques­ta fic­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.