S’acos­ta el fi­nal per a ‘Bre­aking Bad’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

A Bre­aking Bad no­més li que­den uns quants epi­so­dis per­què s’aca­bi. Men­tre els es­pec­ta­dors es­pe­ren el fi­nal, que s’eme­trà aquest es­tiu, el re­par­ti­ment de la fic­ció ja co­men­ça a tre­ba­llar en el fu­tur. Bryan Cranston (Wal­ter Whi­te) és l’únic que en­ca­ra no té cap pro­jec­te a la vis­ta, però la res­ta d’ac­tors ja han co­men­çat a mou­re fit­xa. Aa­ron Paul (Jes­se Pink­man) ne­go­cia pro­ta­go­nit­zar una fic­ció a HBO, on ja va tre­ba­llar un temps, al re­par­ti­ment de Big Lo­ve. La sè­rie en qües­tió ha­via de ser The Mis­si­o­nary, però, fi­nal­ment, el pa­per se l’ha que­dat un dels seus com­panys a Bre­aking Bad, l’ac­tor Jes­se Ple­mons (en Todd). Per la se­va ban­da, An­na Gunn (l’Sky­ler) pro­ta­go­nit­za­rà Ri­ta, una adap­ta­ció d’una sè­rie da­ne­sa so­bre una pro­fes­so­ra, per al ca­nal Bra­vo. El cu­nyat de Wal­ter Whi­te, l’ac­tor De­an Nor­ris (en Hank), s’ha in­cor­po­rat a Un­der the Do­me, l’adap­ta­ció te­le­vi­si­va de la no­vel·la de Stephen King, i la se­va do­na a la fic­ció, Betsy Brandt (la Ma­rie), for­ma­rà part de la no­va co­mè­dia que pre­pa­ra Mic­ha­el J. Fox. Fi­nal­ment, Jo­nat­han Banks (en Mike) pro­ta­go­nit­za­rà el pi­lot de Blo­od­li­nes, un pro­jec­te de sè­rie d’NBC so­bre una fa­mí­lia d’as­sas­sins. D’al­tres, com Gi­an­car­lo Es­po­si­to (en Gus), que ac­tu­al­ment po­dem veu­re a Re­vo­lu­ti­on, fa temps que han co­men­çat la vi­da postB­re­aking Bad. T.T.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.