‘HAN­NI­BAL’ MOS­SE­GA­RÀ A L’ABRIL

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

L’as­sas­sí més go­la­fre del ci­ne ja té dia pre­vist per cla­var mos­se­ga­des a la te­le­vi­sió: el 4 d’abril Han­ni­bal s’es­tre­na­rà a NBC. La sè­rie és una no­va ver­sió de la no­vel·la El drac ver­mell, de Tho­mas Har­ris, i es­ta­rà pro­ta­go­nit­za­da pel da­nès Mads Mikkel­sen, que tin­drà la di­fí­cil mis­sió de fer obli­dar la icò­ni­ca in­ter­pre­ta­ció d’Ant­hony Hopkins. L’acom­pa­nya­ran Hugh Dancy i Lau­ren­ce Fish­bur­ne, com­panys del per­so­nat­ge d’Han­ni­bal Lec­ter, que se­rà un agent de l’FBI que té una do­ble vi­da com a as­sas­sí.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.