ALI­AN­ÇA EN­TRE NET­FLIX I DRE­AMWORKS

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

Net­flix con­ti­nua fent pas­sos en la pro­duc­ció prò­pia per con­so­li­dar la se­va po­si­ció com el ser­vei de ví­deo on­li­ne de re­fe­rèn­cia. L’úl­tim pro­jec­te és una sè­rie d’ani­ma­ció per a nens que desen­vo­lu­pa­rà en col·la­bo­ra­ció amb Dre­amWorks i que es­ta­rà ba­sa­da en Tur­bo, la no­va pel·lí­cu­la de l’es­tu­di, que es­ta­rà pro­ta­go­nit­za­da per un car­gol molt ve­loç. La sè­rie, que es di­rà Tur­bo: F.A.S.T., té com a ob­jec­tiu ar­ri­bar als nens i als pa­res, i acon­se­guir que les fa­mí­li­es con­si­de­rin fo­na­men­tal te­nir una subs­crip­ció a Net­flix.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.