LA BBC CAN­CEL·LA ‘THE HOUR’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

El ca­nal bri­tà­nic no ha tin­gut com­pas­sió pels se­gui­dors de The Hour, el dra­ma pe­ri­o­dís­tic pro­ta­go­nit­zat per Do­mi­nic West, Ro­mo­la Ga­rai i Ben Whis­haw. Mal­grat la quí­mi­ca ex­cel·lent en­tre els ac­tors, el de­tall del seu re­trat de l’èpo­ca i la in­te­lli­gèn­cia dels di­à­legs, la fic­ció ha ex­pe­ri­men­tat un des­cens d’au­di­èn­cia, la se­go­na tem­po­ra­da, i la BBC ha de­ci­dit que no hi hau­rà una ter­ce­ra eta­pa. La de­ci­sió s’ha pres tot i la cam­pa­nya on­li­ne que ha­vi­en ini­ci­at els es­pec­ta­dors per de­ma­nar-ne la re­no­va­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.