NOM: WAL­TER BIS­HOP SÈ­RIE: FRIN­GE

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - ENPORTADA -

L’Oli­via i en Pe­ter ha­vi­en de ser els pro­ta­go­nis­tes de Frin­ge, però, a poc a poc, el per­so­nat­ge d’en Wal­ter es va anar gua­nyant l’es­ti­ma dels fans, grà­ci­es a la in­ter­pre­ta­ció de John No­ble, que va ser capaç de cre­ar un sa­vi boig i pro­fun­da­ment en­tra­nya­ble que es tro­ba a fal­tar. Ara que Frin­ge s’ha aca­bat de ma­ne­ra de­fi­ni­ti­va, pro­po­sem una cam­pa­nya per con­vèn­cer J.J. Abrams per­què creï una sè­rie per al per­so­nat­ge. Po­dria ser una pre­qüe­la de Frin­ge, una se­qüe­la per do­nar con­ti­nu­ï­tat al per­so­nat­ge des­prés del fi­nal o una sè­rie am­bi­en­ta­da en una re­a­li­tat pa­ral·le­la o una di­men­sió es­tra­nya. To­tes les ide­es són bo­nes si in­clo­uen en Wal­ter.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.