NONOMS: DARYL I MER­LE SÈSÈRIE: THE WALKING DE­AD

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - ENPORTADA -

La pre­sèn­cia dels ger­mans Di­xon as­se­gu­ra sse­gu­ra es­ce­nes d’alt d’a vol­tat­ge, a The Walking De­ad. En Mer­le sem­pre ha es­tat pu­ra di­na­mi­ta, un pro­vo­ca­dor nat, capaç de fer per­dre per els ner­vis a qual­se­vol. I en Daryl aryl ens ha do­nat al­gu­nes al­gu de les mi­llors es­ce­nes d’ac­ció, , po­sant ca­ris­ma al grup g de su­per­vi­vents. Men­tre d’al­tres es s’han per­dut en lí­ni­es l de di­à­leg in­ter­mi­na­bles, en Daryl ryl i en Mer­le han par­lat amb cops de puny i trets tret de ba­lles­ta. A la sè­rie, s’ha ex­pli­cat t que tots dos ha­vi­en so­bre­vis­cut ple­gats s a l’apo­ca­lipsi l’ zom­bi abans de tro­bar-se -se amb am el grup d’en Rick, ai­xí que és ur­gent rgent una sè­rie - pre­qüe­la en què pu­guem veu­re les se­ves aven­tu­res en so­li­ta­ri.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.