NOM: BAR­NEY STINSON SÈ­RIE: CÓ­MO CONO­CÍ A VU­ES­TRA MA­DRE

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - ENPORTADA -

El fal­di­ller d’en Bar­nie i l’ob­ses­sió que té pels ves­tits sem­pre han es­tat el mi­llor de la sit­com de CBS. Les se­ves apa­ri­ci­ons són la part més di­ver­ti­da d’una sè­rie que, so­vint, es veu llas­ta­da per com n’és de pe­sat i avor­rit en Ted. Jus­ta­ment, en Bar­ney és el seu pol opo­sat, en una com­bi­na­ció si­mi­lar a la que te­ni­en en Jo­ey i en Ross a Fri­ends. So­vint, ens hem pre­gun­tat com se­ria una sè­rie d’en Bar­ney en so­li­ta­ri. Més avi­at o més tard, sa­brem qui és la male­ï­da ma­re, i pot­ser lla­vors ar­ri­ba­rà l’ho­ra que el lle­gen­da­ri Stinson vo­li tot sol.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.