NOM: KALINDA SHARMA SÈ­RIE: THE GO­OD WI­FE

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - ENPORTADA -

L’au­ra de mis­te­ri que en­vol­ta el per­so­nat­ge de la Kalinda i les se­ves ex­cel·lents lí­ni­es de di­à­leg l’han con­ver­tit en una de les mi­llors se­cun­dà­ri­es de la te­le­vi­sió. Amb bo­tes al­tes i mi­ni­fal­di­lla, i un bon gan­xo ver­bal (no és pas de les que dub­ten, quan es trac­ta de dei­xar les co­ses clares), és la com­pa­nya per­fec­ta per a Ali­cia Flor­rick, a ve­ga­des mas­sa pru­dent. Amb tot, The Go­od Wi­fe se li es­tà fent pe­ti­ta i les tra­mes que li han do­nat a la quar­ta tem­po­ra­da no han aca­bat de fun­ci­o­nar. El nos­tre sug­ge­ri­ment: abans que el per­so­nat­ge aca­bi cre­mat, se li ha de do­nar una sè­rie prò­pia en la qual di­ri­gei­xi una agèn­cia de de­tec­tius.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.