L’efec­te ar­ros­se­ga­ment

Pro­gra­mar un es­pai abans o des­prés d’un pro­duc­te d’èxit aju­da a aug­men­tar-ne els te­le­es­pec­ta­dors, tot i que a ve­ga­des bus­car la mà­xi­ma ren­di­bi­li­tat no és fà­cil.

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - TENDÈNCIESTV -

Molts es pen­sen que, en la guer­ra per l’au­di­èn­cia, l’èxit rau a en­der­ro­car la com­pe­tèn­cia con­tra­pro­gra­mant. Amb tot, la ma­jo­ria de ve­ga­des, és més efec­ti­va l’ha­bi­li­tat amb què els di­rec­tors de pro­gra­ma­ció mo­uen els es­pais a la gra­e­lla te­le­vi­si­va. I, com en to­ta guer­ra, ali­ar-se amb el més fort ga­ran­teix, per nor­ma ge­ne­ral, una vic­tò­ria. Una de les es­tra­tè­gi­es que fun­ci­o­nen més bé és la de l’efec­te ar­ros­se­ga­ment: un es­pai d’èxit té el po­der de con­ta­gi­ar l’au­di­èn­cia a al­tres pro­duc­tes de la ca­de­na, ai­xí que te­nir-la com a ve­ï­na es con­ver­teix en una op­ció im­mi­llo­ra­ble. Les da­des em­pí­ri­ques de­mos­tren que la fórmula fun­ci­o­na; ai­xò sí, sem­pre i quan la ca­de­na sà­pi­ga mou­re fit­xa amb in­tel·li­gèn­cia. MUN­TANT UN PUZ­LE TE­LE­VI­SIU Hi ha di­ver­ses pro­gra­ma­ci­ons re­cents que han fet ser­vir l’efec­te ar­ros­se­ga­ment per mi­llo­rar l’au­di­èn­cia. Per exem­ple, en un dels es­de­ve­ni­ments es­por­tius de l’any, als Es­tats Units, la Su­per Bowl, que con­gre­ga mi­li­ons d’es­pec­ta­dors, ai­xí que no és es­trany que la ca­de­na de torn n’apro­fi­ti la ti­ra­da al mà­xim. Aques­ta ve­ga­da, li ha to­cat eme­tre’l a CBS, i ha acon­se­guit reu­nir 108 mi­li­ons d’es­pec­ta­dors. Tot i que són tres menys que l’any pas­sat, no hi ha dub­te que su­po­sa una da­da es­tra­tos­fè­ri­ca. Just des­prés de l’emis­sió, va op­tar per pro­gra­mar una de les se­ves sè­ri­es més ac­tu­als, Elementary. La ver­sió mo­der­na de Sher­lock Hol­mes va acon­se­guir aca­pa­rar l’aten­ció de la xi­fra gens menys­pre­a­ble de 20,8 mi­li­ons d’es­pec­ta­dors, en­ca­ra que in­su­pe­ra­ble per l’au­di­èn­cia que va acon­se­guir Fri­ends el 1997, que van se­guir 52 mi­li­ons. L’apa­ga­da de 36 mi­nuts en l’es­de­ve­ni­ment va cau­sar un re­tard de l’emis­sió de la sè­rie, que no es va pro­duir fins pas­sat el pri­me ti­me –cap a les 23.11 h–, i ai­xò li va pas­sar fac­tu­ra. Si no ha­gués es­tat ai­xí, Elementary hau­ria aug­men­tat la xi­fra.

Als Es­tats Units, l’es­tra­tè­gia de l’ar­ros­se­ga­ment és una de les més ha­bi­tu­als, i és evi­dent que dó­na bons re­sul­tats. A FOX, van pro­gra­mar l’ini­ci de tem­po­ra­da de Glee, una sè­rie que ja es co­men­ça a desin­flar, des­prés d’Ame­ri­can Idol, i ai­xò en va mi­llo­rar les da­des de ma­ne­ra no­ta­ble: va acon­se­guir prop de set mi­li­ons d’au­di­èn­cia, i ai­xò que el ta­lent show ha per­dut pis­to­na­da i, ara, con­gre­ga uns 15 mi­li­ons de te­le­es­pec­ta­dors, lluny dels 30 que acon­se­guia reu­nir a l’èpo­ca dau­ra­da.

Un al­tre cas que s’ha de des­ta­car és el de l’efec­te ar­ros­se­ga­ment de The Fo­llowing. La sè­rie de FOX ha su­po­sat una de les es­tre­nes més for­tes de la tem­po­ra­da, so­bre­pas­sant els 10 mi­li­ons d’es­pec­ta­dors, i la se­va pre­de­ces­so­ra, Bo­nes, ha vist com aques­tes bo­nes da­des se li en­co­ma­na­ven. Grà­ci­es a la se­va unió, Bo­nes ha acon­se­guit un mi­lió i mig més d’es­pec­ta­dors dels vuit que te­nia, una xi­fra que su­po­sa un rè­cord d’au­di­èn­cia per a la fic­ció.

Mal­grat tot el que hem dit, la tàc­ti­ca d’ar­ros­se­ga­ment no és cent per cent efec­ti­va. A ve­ga­des, no té l’efec­te desit­jat, tal com pas­sa amb la sè­rie Navy i el seu spin-off NCIS: Los Án­ge­les, que s’eme­ten se­gui­des, a CBS. Les úl­ti­mes da­des d’au­di­èn­cia in­di­ca­ven que, tot i que acom­pa­nya­va Navy un pú­blic nom­brós –ni més ni menys que 22 mi­li­ons d’es­pec­ta­dors–, ai­xò no pro­vo­ca­va que l’spin- off tin­gués els ma­tei­xos re­sul­tats. Cinc mi­li­ons d’es­pec­ta­dors es van desen­gan­xar del te­le­vi­sor. La ma­tei­xa sè­rie amb per­so­nat­ges di­fe­rents? No aca­ba de con­vèn­cer el pú­blic. La sa­tu­ra­ció, a ve­ga­des, ja ho té.

En el cas es­pa­nyol, l’efec­te ar­ros­se­ga­ment tam­bé hi és pre­sent, tot i que la con­tra­pro­gra­ma­ció és la tò­ni­ca ge­ne­ral per col·lo­car els pro­duc­tes te­le­vi­sius. És re­lle­vant la tàc­ti­ca que Cu­a­tro ha fet ser­vir, re­cent­ment, per do­nar en­tra­da a una no­va sè­rie, Elementary. Grà­ci­es a la se­va nit de pa­re­lles de de­tec­tius, va po­der do­nar una es­tre­na dig­na a la sè­rie, que va reu­nir 1,6 mi­li­ons d’es­pec­ta­dors, en pro­gra­mar-la just des­prés d’una fic­ció de la ma­tei­xa te­mà­ti­ca que ja li fun­ci­o­na, Cast­le, que té qua­si dos mi­li­ons de fi­dels se­gui­dors. Es­te­fa­nia Chu­e­ca

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.