EL CAS BÁR­CE­NAS POR­TA AU­DI­ÈN­CIA A ‘EL IN­TER­ME­DIO’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - TENDÈNCIESTV -

En fun­ció de com es­ti­gui d’ani­ma­da l’ac­tu­a­li­tat, su­po­sa una gran font d’au­di­èn­cia per als pro­gra­mes de crí­ti­ca so­ci­al. El in­ter­me­dio ho ha com­pro­vat, úl­ti­ma­ment. El cas Bár­ce­nas ha aug­men­tat el pú­blic del pro­gra­ma, por­tant-lo a mar­car un rè­cord his­tò­ric. Ha acon­se­guit en­gan­xar 2.668.000 per­so­nes. Tot i que el pre­sen­ta­dor, El Gran Wyo­ming, es la­men­ta que l’aug­ment es de­gui a la cor­rup­ció, el que que­da clar és que la se­va ma­ne­ra de trac­tar la in­for­ma­ció ca­da cop es­tà agra­dant a més te­le­es­pec­ta­dors.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.