EL VI­DE­O­CLUB VIR­TU­AL QUE PRO­DU­EIX TE­LE­VI­SIÓ

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - ENTREVISTA -

Fa anys que Net­flix s’ha con­sa­grat, als Es­tats Units, com un ser­vei de llo­guer de pel·lí­cu­les i sè­ri­es. Per una quo­ta men­su­al, es po­den re­bre DVD a ca­sa o ac­ce­dir a la vi­de­o­te­ca vir­tu­al de Net­flix. Aquest vi­de­o­club on-li­ne s’ha es­tès a pa­ï­sos com el Reg­ne Unit, Mè­xic i Di­na­mar­ca, i amb Hou­se of Cards s’es­tre­na en la pro­duc­ció de con­tin­guts pro­pis.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.