Je­sús Váz­quez vs. Ar­tu­ro Valls

Les se­ves ca­de­nes els en­fron­ten amb for­mats molt si­mi­lars

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV - Es­te­fa­nia Chu­e­ca

¡Mi­ra qu­ién sal­ta! i Splash, fa­mo­sos al agua, dos ta­lent shows aquà­tics, de Te­le­cin­co i An­te­na 3, res­pec­ti­va­ment, com­pe­ti­ran a la gra­e­lla te­le­vi­si­va. Amb quin pro­gra­ma es mu­lla­rà l’au­di­èn­cia? Je­sús Váz­quez se­rà l’en­car­re­gat de pre­sen­tar ¡Mi­ra qu­ién sal­ta!, que ja s’ha co­men­çat a gra­var, a la pis­ci­na mu­ni­ci­pal de San­ta Lu­cía de Ti­ra­ja­na (Gran Ca­nà­ria). Per la se­va ban­da, Ar­tu­ro Valls por­ta­rà la ba­tu­ta a Splash, fa­mo­sos al agua, a An­te­na 3. Tots dos pre­sen­ta­dors coin­ci­di­ran en la con­duc­ció de for­mats amb grans si­mi­li­tuds: dos ta­lent shows la pro­va prin­ci­pal dels quals se­rà sal­tar des del tram­po­lí d’una pis­ci­na. Tant Te­le­cin­co com An­te­na 3 han apos­tat pels seus pre­sen­ta­dors es­tre­lla per con­duir el nou for­mat. Te­le­cin­co re­cu­pe­ra Váz­quez, una de les se­ves ca­res més cone­gu­des, des­prés de la in­cur­sió que va fer a La voz, i An­te­na 3 con­fia, una ve­ga­da més, en Ar­tu­ro Valls, el seu úl­tim pre­sen­ta­dor co­mo­dí, que tant ser­veix per con­duir ¡Aho­ra cai­go! com per con­cur­sar a Tu ca­ra me su­e­na. Mal­grat que, de mo­ment, es des­co­neix la da­ta d’es­tre­na d’amb­dós pro­gra­mes, tot sem­bla in­di­car que coin­ci­di­ran en el temps. Un dels atrac­tius del for­mat i, se­gu­ra­ment, el fet di­fe­ren­ci­a­dor que fa­ci de­can­tar el pú­blic per un pro­gra­ma o l’al­tre se­rà el càs­ting de con­cur­sants. L’equip de Váz­quez a

¡Mi­ra qu­ién sal­ta! es­ta­rà for­mat per la pre­sen­ta­do­ra Sonia Fer­rer, l’ac­triu Na­ta­lia Millán i Ales­san­dro Li­vi i Dani Santos,

grans ger­mans, en­tre al­tres ca­res cone­gu­des de la te­le­vi­sió, tot i que el fit­xat­ge que sor­prèn més és el d’Ol­vi­do Hormigos, l’ex­re­gi­do­ra de Los Yé­be­nes –aca­ba de di­mi­tir– que va sal­tar a la pa­les­tra per la fil­tra­ció d’un ví­deo ca­so­là d’alt con­tin­gut se­xu­al pro­ta­go­nit­zat per ella ma­tei­xa. En can­vi, la co­lla d’Ar­tu­ro Valls a Splash, fa­mo­sos al

agua comp­ta­rà amb els can­tants Fa­le­te, Se­ra­fín Zu­bi­ri, Manu Te­no­rio i Na­ta­lia, d’OT, els ac­tors Te­té Del­ga­do, Edu So­to i Ju­an Jo­sé Ba­lles­ta, i al­tres fa­mo­sos de di­ver­ses dis­ci­pli­nes, en­tre els quals des­ta­ca­rà un fit­xat­ge que en­ca­ra s’es­tà for­jant, el del to­re­ro Je­su­lín de Ubrique.

Sens dub­te, tots dos pre­sen­ta­dors s’hau­ran d’es­for­çar molt, per­què es trac­ta d’un for­mat que en­ca­ra s’ha d’ex­plo­rar, a la te­le­vi­sió es­pa­nyo­la.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.