Eva Gonzá­lez, en­tre fo­gons

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

El ta­lent show cu­li­na­ri Mas­terC­hef de La 1 ja té pre­sen­ta­do­ra: Eva Gonzá­lez. La te­le­vi­si­va ex­miss Es­pa­nya, que ac­tu­al­ment pre­sen­ta el pro­gra­ma Se lla­ma co­pla a Ca­nal Sur, se­rà l’en­car­re­ga­da de con­duir aquest es­pai, que té l’ob­jec­tiu de bus­car el mi­llor cui­ner ama­teur del pa­ís. Però no es­ta­rà so­la, ja que comp­ta­rà amb l’aju­da de pro­fes­si­o­nals del sector, com Jordi Cruz i Pe­pe Ro­drí­guez, amb qua­tre i una es­tre­lles Mic­he­lin, res­pec­ti­va­ment, i Sa­mant­ha Va­lle­jo-Ná­je­ra. Els cui­ners tin­dran el rol de jut­ges i ava­lu­a­ran la fei­na dels con­cur­sants. Tam­bé hi in­ter­vin­dran cui­ners es­pa­nyols cone­guts, que s’en­car­re­ga­ran de fer clas­ses ma­gis­trals, com Ju­an Mari i Ele­na Ar­zak, Pe­dro Su­bi­ja­na, els ger­mans Roca, Pa­co Ron­ce­ro, Dani Gar­cía, Qui­que Da­cos­ta, Eneko At­xa i An­do­ni Luis Adú­riz. El pro­gra­ma s’es­tre­na­rà prò­xi­ma­ment.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.