MER­CE­DES MI­LÀ

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

Va co­men­çar GH14 amb el pit­jor sha­re (19,3%) con­tra Tu ca­ra me su­e­na (26,1%). A aquest ini­ci, s’hi va su­mar la cai­gu­da d’un con­cur­sant, Álvaro Var­gas, que es va ti­rar al buit sen­se fer ser­vir una ti­ro­li­na, co­sa que li va cos­tar frac­tu­rar-se els bra­ços.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.