He­le­na Bon­ham Car­ter se­rà Liz Tay­lor a la BBC

Pro­ta­go­nit­za­rà ‘Bur­ton & Tay­lor’ amb Do­mi­nic West

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

Du­rant 90 mi­nuts, veu­rem l’ac­triu He­le­na Bon­ham Car­ter ca­rac­te­rit­za­da com Eli­sa­beth Tay­lor, a la TV mo­vie que pre­pa­ra el ca­nal bri­tà­nic BBC so­bre el tòr­rid amor en­tre l’ac­triu i l’ac­tor Ric­hard Bur­ton. Sem­bla que ai­xò de ser Eli­sa­beth Tay­lor a la pe­ti­ta pan­ta­lla es con­ver­ti­rà en una mo­da. Tres me­sos des­prés que, als Es­tats Units, Lind­say Lo­han do­nés vi­da a la in­tèr­pret dels ulls vi­o­le­tes per a Li­fe­ti­me, el Reg­ne Unit con­tra­a­ta­ca amb una al­tra TV mo­vie so­bre la vi­da de la in­o­bli­da­ble ac­triu, aquest cop, in­ter­pre­ta­da per He­le­na Bon­ham Car­ter i acom­pa­nya­da per l’ac­tor Do­mi­nic West ( The Wi­re, The Hour) en el pa­per de Ric­hard Bur­ton. Se­rà per a la BBC i la di­ri­gi­rà Ric­hard Lax­ton ( Him&Her).

Bur­ton & Tay­lor es­ta­rà am­bi­en­ta­da el 1983, quan els ac­tors van pro­ta­go­nit­zar una obra de No­el Coward, Pri­va­te Li­ves, a Bro­adway, una pro­duc­ció en què in­ter­pre­ta­ven dos exa­mants, si­tu­a­ció en la qual es tro­ba­ven tots dos, ja que va te­nir lloc set anys des­prés del se­gon di­vor­ci de la pa­re­lla, quan la sa­lut de Bur­ton em­pit­jo­ra­va a cau­sa de l’ad­dic­ció a l’al­co­hol. Ara per ara no se sap la da­ta d’es­tre­na de la cin­ta, ja que en­ca­ra es­tà en fa­se de pre­pa­ra­ció.

Les in­ter­ven­ci­ons de Bon­ham Car­ter a la te­le­vi­sió han es­tat es­cas­ses, tot i que hi va de­bu­tar amb l’adap­ta­ció d’Un pa­trón de ro­sas, ai­xí que la TV mo­vie re­pre­sen­ta­rà la se­va pri­me­ra fei­na im­por­tant com a pro­ta­go­nis­ta a la pe­ti­ta pan­ta­lla. Amb tot, ha tin­gut grans èxits al ci­ne: les in­ter­pre­ta­ci­ons a El dis­curs del rei i Les ales del colom li van va­ler no­mi­na­ci­ons als Os­car, i aquest ma­teix any es­tre­na­rà du­es pel·lí­cu­les, El ge­net so­li­ta­ri i The Young and Pro­di­gi­ous Spi­vet. Es­te­fa­nia Chu­e­ca

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.