La ‘des­es­pe­ra­da’ Fe­li­city Huff­man tor­na com una as­sas­si­na

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

FOX es­tà pre­pa­rant el que po­dri­en ser les mi­llors es­tre­nes de la prò­xi­ma tem­po­ra­da i ha tri­at l’ac­triu Fe­li­city Huff­man per­què en pro­ta­go­nit­zi un dels pi­lots. Un any des­prés que s’aca­bés Mu­je­res des­es­pe­ra­das, Huff­man tor­na­rà a la te­le­vi­sió per po­sar-se en la pell d’una al­tra mes­tres­sa de ca­sa, a Bo­o­me­rang, tot i que, aques­ta ve­ga­da, amb in­ten­ci­ons as­sas­si­nes. Qui va ser Ly­net­te Sca­vo a la sè­rie d’ABC se­rà Mar­gie Ha­mil­ton, una do­na que per­tany a una fa­mí­lia d’as­sas­sins a sou del govern, una mes­tra de la dis­fres­sa que in­ten­ta­rà com­bi­nar la fei­na amb una vi­da apa­rent­ment nor­mal. To­tes les do­nes des­es­pe­ra­des es­tan in­ten­tant fer-se un lloc en la in­ter­pre­ta­ció. Ho va in­ten­tar Va­nes­sa Wi­lli­ams (Re­née Perry, les úl­ti­mes tem­po­ra­des de la sè­rie), amb 666 Park Ave­nue, tot i que sen­se èxit. Es­pe­rem que Huff­man no tin­gui la ma­tei­xa sort.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.