PE­TER DINK­LA­GE SE­RÀ AL NOU FILM D’‘X-MEN’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

“Vull do­nar la ben­vin­gu­da de ma­ne­ra ofi­ci­al a Pe­ter Dink­la­ge, de Ju­e­go de tronos, a X-Men: Days of Fu­tu­re Past. Es­tic molt, molt emo­ci­o­nat!”. Amb aques­tes pa­rau­les a Twit­ter, Bryan Sin­ger, di­rec­tor de l’úl­ti­ma pel·lí­cu­la, en pre­pa­ra­ció, de la sa­ga X-Men, con­fir­ma­va el fit­xat­ge del pe­tit gran ac­tor Pe­ter Dink­la­ge, el cone­gut Ty­ri­on Lan­nis­ter de la sè­rie d’HBO. Tot i que no ha trans­cen­dit el per­so­nat­ge que in­ter­pre­ta­rà, tot apun­ta que po­dria do­nar vi­da a Puck, un do­lent mu­tant amb una gran for­ça, agi­li­tat i re­sis­tèn­cia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.