CAYE­TA­NA GUI­LLÉN CU­ER­VO RE­FOR­ÇA LA 2

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

La pe­ri­o­dis­ta i ac­triu es fa­rà càr­rec del nou pro­gra­ma cul­tu­ral de La 2, Aten­ci­ón obras, un es­pai cen­trat en l’ac­tu­a­li­tat cul­tu­ral que pres­ta­rà una aten­ció es­pe­ci­al a les arts es­cè­ni­ques, la mú­si­ca i les arts plàs­ti­ques. El pro­gra­ma, a més, in­clou­rà en­tre­vis­tes al pla­tó i la pre­sèn­cia de col·la­bo­ra­dors es­pe­ci­a­lit­zats. Amb Aten­ci­ón obras, La 2 pre­tén re­for­çar els con­tin­guts cul­tu­rals de la ca­de­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.