MALES CRÍ­TI­QUES PER A L’AL­TRA LIZ TAY­LOR, LIND­SAY LO­HAN

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

Es­pe­rem que l’ac­tu­a­ció de Bon­ham Car­ter tin­gui més bo­na aco­lli­da que la que va ob­te­nir Lo­han in­ter­pre­tant Liz Tay­lor a Liz&Dick. Els mit­jans nord-ame­ri­cans van ata­car fe­rot­ge­ment la in­ter­pre­ta­ció de Lo­han. A The Hollywo­od Re­por­ter, en van tit­llar l’ac­tu­a­ció d’“es­pec­ta­cu­lar­ment do­len­ta”, i des de The New York Ti­mes van afir­mar que, du­rant tot el film, l’ac­triu te­nia “la ca­ra con­ge­la­da i la mi­ra­da per­du­da”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.