UNA CO­MÈ­DIA SO­BRE LA PA­TER­NI­TAT PRE­COÇ

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

Ar­ri­ba a Cos­mo­po­li­tan TV la co­mè­dia bri­tà­ni­ca amb el se­gell de la BBC Me acos­té con un ado­les­cen­te, un tí­tol in­teres­sant pro­ta­go­nit­zat per una es­tu­di­ant de no­més 18 anys que, una nit ple­na de bo­ge­ria i al­co­hol, es que­da en­cin­ta d’un me­nor d’edat. A par­tir d’aquest suc­cés, la vi­da de tots dos fa­rà un gir de 180 graus, per­què ara es con­ver­ti­ran en dos jo­ves que s’hau­ran d’en­fron­tar amb grans res­pon­sa­bi­li­tats.

Cos­mo­po­li­tan TV Diu­men­ge, 20.15 h

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.