UN NOU ES­PAI SO­BRE EL MÓN EM­PRE­SA­RI­AL

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

La 2 té tra­di­ció de con­te­nir a la gra­e­lla pro­gra­mes so­bre el pano­ra­ma em­pre­sa­ri­al, com El ex­por­ta­dor. Avui es­tre­na una no­va pro­pos­ta, Es­pa­cio em­pre­sa, amb re­por­tat­ges so­bre pro­jec­tes, cen­tres de tre­ball i en­tre­vis­tes amb em­pre­ne­dors i grans

gu­rus d’em­pre­ses de sec­tors es­tra­tè­gics va­ri­ats.

La 2 Dis­sab­te, 13 h

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.