AXN RE­PO­SA ‘LA REI­NA DE LALAS SOM­BRAS’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

An­na Silk és una ac­triu ca­na­den­ca que en­ca­ren­car­na un enig­mà­tic per­so­nat­ge so­bre­na­tu­ral, bre­na­so­bre­na­tu­ral, la Bo, una no­ia atrac­ti­va que cap­ta l’ener­gia se­xu­al de les per­so­nes de ta­tal ma­ne­ra que fins i tot po­den ar­ri­bar ri­ba­rar­ri­bar a mo­rir. És una jo­ve per­du­da (de fet, eel tí­tol ori­gi­nal de la sè­rie és Lost Girl) que, a La rei­na de las som­bras, in­tein­ten­ta­rà es­bri­nar qui és, el mo­tiu dels pod­po­ders que té i, so­bre­tot, com con­tro­lar tro­con­tro­lar les se­ves ha­bi­li­tats. AXAXN re­po­sa, des de di­me­cres, a la fra­fran­ja de so­bre­tau­la, aques­ta sè­rie juv­ju­ve­nil d’al­ta càr­re­ga erò­ti­ca, una fic­ció ci­ó­fic­ció ca­na­den­ca que els es­pec­ta­dors ca­ca­ta­lans tam­bé po­den mi­rar a TV3 (els di­jous a la nit).

AXN

Emis­sió di­à­ria, 15.45 h

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.