IM­PE­RIO

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

8tv es­tre­na aques­ta mi­ni­sè­rie his­tò­ri­ca so­bre l’en­fron­ta­ment en­tre Octavi i Ju­li Cè­sar, que va te­nir la mala sort d’es­tre­nar-se qua­si al ma­teix temps que Ro­ma, la sè­rie d’HBO si­tu­a­da al ma­teix perí­o­de, que te­nia un pres­su­post més alt. Amb tot, ai­xò no treu mè­rits a Im­pe­rio, que, tot i que es veu més mo­des­ta, en el ter­reny vi­su­al, té un bon guió, que mes­cla fets his­tò­rics amb fic­ció, i un re­par­ti­ment en què tro­bem San­ti­a­go Ca­bre­ra ( He­rois), Or­la Brady ( Mis­tres­ses) i una jo­ve Emily Blunt ( El di­a­ble es ves­teix de Pra­da), a més de la di­rec­ció de Greg Yai­ta­nes ( Hou­se). 11.20 h, 8TV

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.