EL MEN­TA­LIS­TA

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

Un bo­tà­nic és as­sas­si­nat d’un tret, a l’epi­so­di Ma­ri­hu­a­na ro­ja. Pel que sem­bla, tre­ba­lla­va per a una com­pa­nyia mè­di­ca que desen­vo­lu­pa­va un pro­jec­te per le­ga­lit­zar el càn­na­bis a Ca­li­fòr­nia fent-ne ser­vir les pro­pi­e­tats com a fàr­mac. Al­ho­ra, el mort es­ta­va sent ex­tra­or­di­nà­ri­a­ment ge­ne­rós amb un ho­me que es diu Car­son, que és en una clí­ni­ca de rehabilitació on li pa­ga­va to­tes les fac­tu­res. Patrick Ja­ne pa­ra­rà una tram­pa per atra­par l’as­sas­sí men­tre con­ti­nua in­ves­ti­gant la se­va Nè­me­si, l’omnipresent John El Rojo. 22.30 h, LA SEX­TA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.