TARZÁN

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

Alar­mat pel plor d’un na­dó, un go­ril·la des­co­bri­rà en Tar­zan al mig de la jungla, en aques­ta no­va ver­sió de Dis­ney de la his­tò­ria de l’ho­me sal­vat­ge, que el ca­nal Dis­ney Cinemagic es­tre­na avui per a di­ver­sió dels pe­tits de ca­sa. En Tar­zan crei­xe­rà amb una ma­na­da de go­ril·les i amb els seus amics Terk i Tan­tor, però la vi­da li can­vi­a­rà del tot quan cone­gui la Ja­ne, una jo­ve ex­plo­ra­do­ra. 21 h, DIS­NEY CINEMAGIC

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.