LA RI­E­RA

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

Tot ha que­dat al des­co­bert, a La Ri­e­ra, i l’epi­so­di d’avui pro­met ser pu­ra di­na­mi­ta. Una tro­ba­da en­tre l’Albert i l’Au­ro­ra fa­rà que sur­ti to­ta la rà­bia acu­mu­la­da. Men­tres­tant, en Sal­va vol fer les co­ses pel seu comp­te, i a la No­ra no li fa cap grà­cia. L’ope­ra­ció po­li­ci­al al port es po­sa­rà en pe­rill, a cau­sa d’un er­ror d’en Da­ni­el, però en Da­vid acon­se­gui­rà cap­gi­rar la si­tu­a­ció. En pa­ral·lel, la Nú­ria es­tà pre­o­cu­pa­da per la no­va ac­ti­tud de la Mi­re­ia, que ca­da cop es mos­tra més dis­tant. L’Albert des­co­bri­rà els mo­tius de la se­va con­duc­ta quan se la tro­bi al parc.

15.30 h, TV3

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.