JU­E­GO DE ES­PÍ­AS

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

AC­CIÓ (Spy Ga­me) Di­rec­tor: Tony Scott. In­tèr­prets: Robert Red­ford, Brad Pitt. Es­tats Units. 2001 (C). 126 mi­nuts. 22.15 h, 8TV Va ser un dels anys més co­mer­ci­als de Brad Pitt, que, en pocs me­sos, va ro­dar Oce­an’s Ele­ven, The Me­xi­can i Ju­e­go de es­pí­as. Aques­ta úl­ti­ma és, pot­ser, la més sò­li­da i se­ri­o­sa de to­tes tres, una pro­duc­ció di­ri­gi­da pel des­a­pa­re­gut Tony Scott en què l’ac­tor in­ter­pre­ta un agent de la CIA que ha es­tat de­tin­gut a la Xi­na, acu­sat d’es­pi­o­nat­ge. El seu men­tor, un agent ve­te­rà a punt de re­ti­rar-se, in­ter­pre­tat per Robert Red­ford, in­ten­ta­rà alli­be­rar-lo. El film nar­ra les se­ves ma­ni­o­bres i al­ho­ra des­ve­la, per mit­jà de flash­backs, com va conèi­xer el jo­ve agent quan era in­ex­pert i com el va con­ver­tir en el seu pro­te­git i suc­ces­sor.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.