JUSTIFIED

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

L’es­tre­na de la ter­ce­ra tem­po­ra­da de Justified s’ha fet es­pe­rar for­ça, a Ca­lle 13, però en Ray­lan ha de­mos­trat que ha val­gut la pe­na te­nir pa­ci­èn­cia en un pa­rell d’epi­so­dis. El ter­cer s’emet avui, amb en Boyd po­sant-se en con­tac­te amb el seu co­sí Johnny i en Qu­ar­les dis­po­sat a po­sar en mar­xa el seu pla. Però en Ray­lan mos­tra­rà que no té mi­ra­ments a cos­ta de Wynn Duffy. 23.20 h, CA­LLE 13

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.