EL BAR­CO

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

En Pi­ti sa­bia a què s’ar­ris­ca­va, quan es va fer pas­sar per en Gam­boa da­vant de la ca­pi­ta­na de l’Es­tre­lla del Nor­te. Ara que l’han des­co­bert es tro­ba­rà fi­cat en una si­tu­a­ció sen­se sor­ti­da, a l’úl­tim epi­so­di d’El bar­co, que, du­rant tres tem­po­ra­des, ha man­tin­gut unes bo­nes xi­fres d’au­di­èn­cia, es­pe­ci­al­ment en­tre el pú­blic jo­ve (en­tre el qual ha as­so­lit un 33,7% de sha­re). Aquest pú­blic se­rà el que es­ta­rà més atent, l’úl­tim epi­so­di, en què els sol­dats fa­ran ser­vir en Pi­ti com a es­quer. El ta­pa­ran amb una màs­ca­ra per­què li dis­pa­rin els seus amics. 22.30 h, AN­TE­NA 3

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.