MIS­TE­RI­O­SO ASE­SI­NA­TO EN MAN­HAT­TAN

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

CO­MÈ­DIA (Man­hat­tan Mur­der Mys­tery) Di­rec­tor: Wo­ody Allen. In­tèr­prets: Wo­ody Allen. Es­tats Units. 1993 (Co­lor). 104 mi­nuts. 22 h, PARAMOUNT Una de les mi­llors co­mè­di­es deWo­ody Allen, que és a la se­va sal­sa en el pa­per d’en Larry, un no­va­ior­quès nor­mal i cor­rent que co­men­ça una no­va vi­da amb la se­va do­na, in­ter­pre­ta­da per Di­a­ne Ke­a­ton. Tots dos co­nei­xen una pa­re­lla gran en­can­ta­do­ra al seu edi­fi­ci... però, una set­ma­na més tard, ella apa­reix mor­ta. La do­na d’en Larry co­men­ça a sos­pi­tar del ma­rit, a qui sem­bla que la mort de la se­va do­na no ha afec­tat gai­re. Tot i que en Larry in­sis­teix que no hi ha pro­ves per pen­sar mala­ment d’ell, la se­va do­na s’ob­ses­si­o­na­rà amb el cas fins a les úl­ti­mes con­se­qüèn­ci­es.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.