THA GI­A­CO­MO VA­RI­A­TI­ONS

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

Òpe­ra de cam­bra es­cri­ta per Mic­ha­el Stur­min­ger amb un con­cep­te mu­si­cal ba­sat en es­ce­nes d’òpe­res de Mo­zart. La his­tò­ria nar­ra els pen­sa­ments d’un vell Gi­a­co­mo Ca­sa­no­va (in­ter­pre­tat per John Malko­vich) que, quan s’acos­ta a la mort, in­ten­ta es­bri­nar quin sen­tit ha tin­gut la se­va vi­da. Pot­ser és cert que no­més ha vis­cut per­què el co­be­ges­sin les do­nes que ha es­ti­mat? 22.55 h, CA­NAL+ EX­TRA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.