El dic­ci­o­na­ri de la con­nec­ti­vi­tat

Amb ca­ble­sa­bles o sen­se, el te­le­vi­sor mo­dern pre­sen­ta múl­ti­ples con­ne­xi­ons que bé me­rei­xen una ex­pli­ca­ció.

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - HI- TECH -

N’hi ha prou a fer un cop d’ull a la part poste­ri­or o la­te­ral de la te­le per per­dre’ns en una quan­ti­tat des­con­cer­tant de sor­tints i en­trants que són ne­ces­sa­ris per tal d’ob­te­nir una re­cep­ció òp­ti­ma de la imat­ge i el so. I, so­vint, tam­bé per en­lla­çar l’apa­rell ca­tò­dic amb al­tres dis­po­si­tius elec­trò­nics. En aquest sen­tit, la te­le s’ha so­ci­a­lit­zat i ca­da cop es re­la­ci­o­na més amb la res­ta de gad­gets do­mès­tics, per mit­jà de l’ano­me­na­da con­nec­ti­vi­tat.

Si bé, d’en­tra­da, sem­bla una mis­sió gai­re­bé im­pos­si­ble, pre­te­nem en­ten­dre una mi­ca més quins són i per a què ser­vei­xen les con­ne­xi­ons prin­ci­pals del te­le­vi­sor. Tot i que, ai­xò sí, hau­rem de re­cór­rer a un dic­ci­o­na­ri ben par­ti­cu­lar: • SCART. Pot­ser us so­na­rà for­ça més si us par­lem d’eu­ro­con­nec­tor. Tra­di­ci­o­nal­ment, aquest en­trant de for­ma asi­mè­tri­ca que trans­met tant àu­dio com imat­ge ha es­tat la ma­ne­ra més co­mu­na, per exem­ple, de con­nec­tar la pe­ti­ta pan­ta­lla amb el ví­deo de ca­sa. L’apa­ga­da ana­lò­gi­ca ha fet que l’eu­ro­con­nec­tor en­lla­ci els te­le­vi­sors vells amb els des­co­di­fi­ca­dors TDT i mi­llo­ri, a més, la qua­li­tat de la imat­ge. • HDMI. O high-de­fi­ni­ti­on multimedia in­ter­fa­ce (és a dir, ‘in­ter­fí­cie mul­ti­mè­dia d’al­ta de­fi­ni­ció’). És un ca­ble que trans­met da­des di­gi­tals d’àu­dio i ví­deo, i té l’avan­tat­ge que ad­met tots els for­mats que exis­tei­xen, avui dia, fins i tot dos dels con­cep­tes de mo­da, com l’al­ta de­fi­ni­ció i el 3D. Els te­le­vi­sors mo­derns dis­po­sen de més d’un en­trant HDMI, que, la ma­jo­ria de ve­ga­des, és im­pres­cin­di­ble, per exem­ple, quan vo­lem con­nec­tar la vi­de­o­con­so­la a la te­le. Per trans­fe­rir el se­nyal de ví­deo a llar­gues dis­tàn­ci­es (fins a uns 35 me­tres), po­dem fer ser­vir un ca­ble HDMI ex­ten­der. • WI-FI. En qües­ti­ons de con­nec­ti­vi­tat, és la pa­rau­la clau. Són pocs els apa­rells elec­trò­nics, avui, que el dei­xen de ban­da. Tau­le­tes, vi­de­o­con­so­les, smartp­ho­nes, lec­tors de DVD i fins i tot cà­me­res de fotos ja dis­po­sen d’aques­ta pro­pi­e­tat ine­lu­di­ble, que fa­ci­li­ta la co­mu­ni­ca­ció en­tre gad­gets di­ver­sos i per­met, sen­se anar més lluny, que pu­guem na­ve­gar per la xar­xa per mit­jà d’una te­le in­tel·li­gent, grà­ci­es a la con­nec­ti­vi­tat wi-fi d’un re­pro­duc­tor blu-ray. • ETHERNET. És el nom d’un ca­ble que en­lla­ça di­ver­sos dis­po­si­tius. Per exem­ple, el rou­ter amb l’smart TV. D’aques­ta ma­ne­ra, grà­ci­es a l’ethernet, po­dem cre­ar una con­ne­xió en xar­xa lo­cal en­tre di­fe­rents apa­rells per llan­çar con­tin­guts d’un a l’al­tre. Tam­bé és el con­cep­te que ser­veix per de­no­mi­nar la ve­lo­ci­tat de trans­mis­sió que s’es­ta­bleix en aquest cas. • DLNA. Són les si­gles de di­gi­tal li­ving network alli­an­ce (que vin­dria a ser una unió de xar­xes di­gi­tals). Si, quan tri­em el te­le­vi­sor, com­pro­vem que el mo­del in­cor­po­ra aques­ta tec­no­lo­gia (i sem­pre i quan la res­ta de gad­gets de la llar, des de vi­de­o­con­so­les fins a te­lè­fons mò­bils, re­pro­duc­tors blu-ray o el PC ma­teix, tam­bé in­clo­guin el cer­ti­fi­cat DLNA), po­drem fer que di­ver­sos dis­po­si­tius s’in­ter­con­nec­tin, ja si­gui via wi-fi o ethernet, i com­par­tei­xin in­for­ma­ció. Aquest sis­te­ma de xar­xa di­gi­tal ens per­met, per exem­ple, veu­re con­tin­guts que tin­guem guar­dats a l’or­di­na­dor en di­fe­rents te­le­vi­sors re­par­tits per ca­sa. • RGB / CVBS / S-VÍ­DEO. En­ca­ra que tan­ta si­gla es­tra­nya es­ti­gui a punt de cau­sar-nos un com­pren­si­ble curtcircuit men­tal, no de­sis­tim en l’in­tent. Els tres con­cep­tes es­men­tats fan al·lu­sió a di­ver­sos ti­pus de con­ne­xi­ons que pos­si­bi­li­ten que el se­nyal de ví­deo (en el cas del CVBS, tam­bé d’àu­dio) ar­ri­bi a la te­le amb ni­ti­de­sa. • USB I RA­NU­RA SD. Si par­lem d’in­ter­con­nec­ti­vi­tat, tam­bé hem de fer re­fe­rèn­cia, és clar, a l’op­ció d’in­se­rir a la te­le un es­tic del ti­pus USB, que fa­rem ser­vir per mi­rar con­tin­guts en una pan­ta­lla de mi­da més gran que la de l’or­di­na­dor, el dis­po­si­tiu més ha­bi­tu­al d’aques­ta clas­se d’ac­ces­so­ris. Tam­bé hi ha te­les que ja in­cor­po­ren una ra­nu­ra SD, en la qual po­drem in­se­rir la tar­ge­ta de me­mò­ria de la cà­me­ra di­gi­tal o vi­de­o­cà­me­ra per mi­rar fotos i gra­va­ci­ons de ví­deo. Emi­li Gonzá­lez

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.